پرسنل دبیرخانه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی 

نام

سمت

شماره تلفن

دكتر آیتی

دبيرشوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي

 81452544

دكتر جبارزاده

معاون دبیرخانه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی 

81452544

آقاي نظری

مسئول دفتر دبیرخانه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی 

81452539

آقاي نظری

فکس دبیرخانه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی 

88364368

خانم دكتر نخچي

كارشناس ارزيابي و اعتباربخشی

81452531

خانم يزداني

كارشناس سنجش ظرفيت

81452535

خانم كياني

كارشناس گسترش

81452537

خانم رجبي

كارشناس آمار

81452545

خانم كاظمي

كارشناس گسترش

81452549

خانم اماميان

تايپيست

81452547