تاریخچه

شوراي گسترش آموزش عالي كشور در تاريخ 16/2/1349 بنا به پيشنهاد وزير وقت علوم و آموزش عالي و با تصويب هيات وزيران وقت،‌ با تغيير نام شوراي تاسيس، توسعه و انحلال موسسات آموزشي رسما تشكيل شد.

در بند ل قانون اصلاح قانون تاسيس وزرات علوم و آموزش عالي مصوب 8 مرداد 1353:

ايجاد، اجازه تاسيس يا تجهيز و توسعه هرگونه واحد آموزش عالي و موسسه فرهنگي و همچنين جلوگيري از ادامه فعاليت و يا انحلال هر يك از آنها منوط به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي شده است.

همچنين در ماده 8 قانون مزبور شوراي گسترش مرجع سلب دخالت موسسين واحدهاي آموزش عالي غيرانتفاعي در صورت عملكرد غيرقانوني آنها شناخته شده است.

بر اساس قانون تشكيل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مصوب مجلس شوراي اسلامي آن قسمت از وظايف و اختيارات وزارت فرهنگ و آموزش عالي كه در ارتباط با بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش در علوم پزشكي مي­باشد به وزير بهداشت محول گرديد.

لذا به موجب قانون مذكور شوراي گسترش دانشگاه­هاي علوم پزشكي با وظايف مشابه در اين وزارتخانه تشكيل و تصميمات مهم و اثرگذاري در توسعه اين وزراتخانه در ابعاد مختلف آموزشي ، پژوهشي و گسترش دانشگاهي كه بطور مستقيم ماموريت­هاي وزارت بهداشت را حمايت مي­كند را اتخاذ نموده است.

آئین نامه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی

مقدمه

به استناد ماده 2 قانون تشكيل وزارت بهداشت مصوب 9/7/1364 مجلس شوراي اسلامي آن قسمت از وظايف و اختيارات وزارت فرهنگ و آموزش عالي كه در ارتباط با آموزش و پژوهش در علوم پزشكي مي باشد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منتقل گرديد. لذا شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي با وظايف مشابه شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری در اين وزارتخانه تشكيل گردید. شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي بالاترين مرجع تصميم گيري در خصوص سياست هاي توسعه و گسترش آموزش عالي و توسعه موسسات آموزشي و پژوهشي علوم پزشكي دولتي وغيردولتي مي باشد.

ماده 1- هدف

هدف شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، توسعه متوازن موسسات آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی کشور به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه سلامت با بهترین و بالاترین سطح کیفی و توام با رفتار حرفه‌ای و انسانی، متناسب با نیازهای سلامت جامعه و همچنین توسعه تحقیقات و فن‌آوری مرتبط با سلامت در کشور است.

ماده 2– وظايف و اختیارات

1- تعیین سیاست ها، راهبردها، ضوابط و استانداردهای تاسیس و توسعه موسسات آموزشی/پژوهشی عالی علوم پزشکی متناسب با برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

2- تعیین استانداردهای لازم برای توسعه فضاهای کالبدی موسسات آموزشی/پژوهشی عالی علوم پزشکی

3- تعیین سیاست‌ها و استانداردهای لازم به منظور تعلیق فعالیت و یا انحلال موسسات آموزشی/پژوهشی عالی علوم پزشکی

4- تعیین ضوابط و شاخص‌های لازم برای ایجاد رشته/مقاطع تحصیلی علوم پزشکی

5- سیاستگذاری تربیت نیروی انسانی و تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو

6- تعیین سیاست‌ها و ضوابط و مقررات لازم برای توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی موسسه‌های داخل کشور با مراکز علمی و تحقیقاتی منطقه‌ای و بین‌المللی

7-  تصويب استانداردها و شاخص هاي ارزشيابي و اعتباربخشي موسسات آموزشی/پژوهشی عالی علوم پزشکی دولتی و غیردولتی

8- اعتباربخشي موسسات آموزشی/ پژوهشی علوم پزشکی

9- اعتباربخشي آموزشی / پژوهشی بيمارستان هاي آموزشي

10- تصویب اساسنامه الگوی موسسات آموزشی/پژوهشی عالی علوم پزشکی

11- تصویب اساسنامه موسسات آموزشی/پژوهشی علوم پزشکی با رعایت اساسنامه الگو

12- اصلاح اساسنامه موسسات آموزشی/پژوهشی علوم پزشکی

13- صدور مجوز تاسیس و توسعه هرگونه موسسه آموزشی/پژوهشی علوم پزشکی یا واحدهای تابعه آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

14- صدور مجوز ایجاد و توسعه رشته/مقاطع تحصیلی علوم پزشکی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

15- بررسی و تصمیم‌گیری به منظور لغو مجوز یا توقف پذیرش رشته/مقطع تحصیلی و همچنین تعلیق فعالیت یا انحلال یا ادغام هر یک از موسسات آموزش عالی علوم پزشکی و واحدهای تابعه آنها با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

16- صدور مجوز تمديد فعاليت موسسات آموزش عالی علوم پزشکی و رشته/مقاطع تحصيلي در اين موسسات

17-  تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی موسسات عالی علوم پزشکی دولتی و غیردولتی در رشته/مقاطع تحصیلی مصوب مطابق با ضوابط مربوط

18- تعیین ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو در موسسات عالی علوم پزشکی دولتی و غیردولتی در رشته/مقاطع مصوب

19- صدور مجوز برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی بین موسسات آموزش عالی علوم پزشکی داخل یا موسسات آموزش عالی علوم پزشکی داخل با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی منطقه‌ای و بین‌المللی

20- بررسی و تصویب تاسیس موسسات آموزش عالی علوم پزشکی با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور

21- تصمیم‌گیری در خصوص نام و تغییر نام موسسه آموزشی/پژوهشی عالی علوم پزشکی

22- تصويب آيين نامه ها، ضوابط و دستورالعمل های مربوط با وظایف و اختیارات شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی

 

ماده 3 – ترکیب شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی

اعضاء شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي شامل افراد ذیل می‌باشد:

1-  وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (رئيس شورا)

2- معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (نايب رئيس شورا)

3- دبير شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي (دبير شورا)

4- معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

5- معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6- معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

7- معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

8- دبير شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي

9- دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

10-  دبير شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي

11-  دبير شوراي آموزش داروسازي و تخصصي

12- دبيرشوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي

13-  دبير شوراي آموزش پزشكي عمومي

14-  دبیر شورای عالی آموزش مجازی

15-  رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

16-  دو نفر از اعضاء هيات علمي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي به پيشنهاد معاون آموزشي و تاييد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تبصره: در غياب رئيس شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، نايب رئيس شورا مسئول اداره جلسات خواهد بود.

ماده 4- مصوبات شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی توسط رئيس شورا ابلاغ خواهد شد.

ماده 5- مراجع کارشناسی و تصمیم‌ساز شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی

دبیرخانه‌های تخصصی معاونت آموزشی که مجموعه‌ای از ساختار اداری معاونت آموزشی می‌باشند و کمیسیون تاسیس واحدهای تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فناوری و شورای معین شورای گسترش، مراجع کارشناسی و تصمیم‌ساز شورا بوده و وظیفه بررسی‌های فنی و ارائه نظرات کارشناسی به منظور تصمیم‌سازی در امور مرتبط با وظایف شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی را بر عهده دارند.

ماده 6- در صورت نياز به تشكيل شوراها، كميسيون ها، و كميته هاي مشورتي ديگر، شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی نوع، وظايف و اعضاء آنها را مشخص خواهد نمود.

ماده 7- جلسات شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي يابد. تصميمات با آراء بيش از نصف اعضاء حاضر مصوب تلقي مي گردد. در صورت تساوي آراء، تصميم گيري بعهده رئيس شورا خواهد بود.

ماده 8- جلسات شورای گسترش دانشگا‌های علوم پزشکی به صورت منظم در طي سال برگزار مي گردد. جلسات فوق العاده حسب ضرورت خارج از نوبت و زمان تعيين شده به پيشنهاد دبیر و موافقت رئیس یا نایب رئیس شورا تشكيل مي گردد.

 

ماده 9- دبير خانه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی:

دبيرخانه‌ شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، يكي از زير مجموعه هاي معاونت آموزشي است كه وظيفه هماهنگی بين دانشگاه ها/دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و ساير موسسات آموزشي/ پژوهشي دولتي و غيردولتي و دبيرخانه هاي مختلف معاونت آموزشي، و نيز ساير معاونت‌های وزارت متبوع با شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی در حيطه وظايف اين شورا را برعهده دارد.

ماده 10- وظايف دبيرخانه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی:

 

1- تدوين استانداردها و شاخص هاي ارزشيابي و اعتباربخشي موسسات آموزشی/پژوهشی عالی علوم پزشکی

2- برنامه ريزي جهت تدوين آيين نامه ها، ضوابط و دستورالعمل ها

3- نظارت و ارزشيابي موسسات آموزشی/پژوهشی عالی علوم پزشکی

4- تهيه و تنظيم ظرفيت هاي پذيرش آزمون هاي سراسري و اعلام به سازمان سنجش آموزش كشور

5- هماهنگي بين سازمان سنجش آموزش كشور و دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و ساير موسسات آموزش عالي علوم پزشکی در زمينه پذيرش دانشجو به شيوه متمركز و نيمه متمركز

6- دريافت و مديريت چگونگي بررسي درخواست هاي دانشگاه ها/دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و ساير موسسات آموزشی/پژوهشی علوم پزشکی در حيطه وظايف شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی

7-  مديريت ارتباط بين دانشگاه ها/دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و ساير موسسات آموزشي و پژوهشي و دبيرخانه هاي زيرمجموعه معاونت آموزشي با شوراي گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی

8- تهيه دستور جلسات، برگزاري جلسات، تنظيم صورت جلسات شوراي معين، شوراي گسترش و تهیه مجوزها جهت امضای رئیس شورا

9- بازنگری و استانداردسازی اساسنامه‌های موسسات آموزشی/پژوهشی علوم پزشکی با هماهنگی دبیرخانه‌های مربوطه/ معاونت پژوهشی

10- انجام سایر وظایف محوله از سوی شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی

تبصره: موسسات آموزشی/پژوهشی عالی علوم پزشکی اشاره شده در ماده‌های 2و 10 این آیین‌نامه، شامل موسسات آموزشی/ پژوهشی عالی علوم پزشکی دولتی و غیر دولتی می‌باشند.