مراكز رشد دانشگاههای علوم پزشكی

شماره جلسه

سال

عنوان

نوع موافقت

آموزشكده / مرکز رشد

277

99

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جیرفت

قطعي

فناوري سلامت

277

99

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني کاشان

قطعي

فناوري سلامت

275

98

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بم

قطعي

فناوري سلامت

272

98

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز

قطعي

فناوری تجهیزات پزشکی

272

98

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد

قطعي

فناوری فرآورده های دارویی

272

98

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني يزد

قطعي

فناوري سلامت

271

97

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز

قطعي

فناوری فرآورده های دارویی

270

97

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

قطعي

فناوری گیاهان دارویی

270

97

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

قطعي

توسعه صادرات و انتقال فناوری سلامت

268

97

دانشگاه علوم پزشكي ارتش

قطعي

فناوري سلامت

268

97

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل

قطعي

فناوري سلامت

268

97

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

قطعي

فناوري فرآورده هاي دارويي

268

97

موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

قطعي

فناوری فرآورده‌های خون

260

96

شرکت سیناژن

قطعي

فناوری فرآورده های بیولوژیک و دامی پرسیس ژن بار ( بخش خصوصی)

260

96

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز

قطعي

فناوري سلامت

260

96

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان

قطعي

فناوري سلامت

260

96

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان

قطعي

فناوري سلامت

259

96

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

قطعي

 فناوری طب و داروسازی سنتی و فرآورده های طبیعی

258

95

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايلام

قطعي

فناوري سلامت

258

95

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

قطعي

زیست فناوری دریایی

256

95

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

قطعي

فناوري سلامت

256

95

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

قطعي

فناوری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی

256

95

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فسا

قطعي

فناوري سلامت

256

95

معاونت تحقيقات و فناوري

قطعي

بین المللی فناوری سلامت کیش

255

95

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

قطعي

فناوری طب بازساختی و سلولهای بنیادی

255

95

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

قطعي

فناوریهای نوین دندانپزشکی

252

94

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان

قطعي

فناوري سلامت

251

94

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كردستان

قطعي

فناوري سلامت

249

94

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اروميه

قطعي

فناوري سلامت

247

94

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بندرعباس

قطعي

فناوري سلامت

245

93

پژوهشكده فناوري نوين جهاد دانشگاهي ابن سينا

قطعي

فناوري سلامت

245

93

دانشگاه شاهد

قطعي

فناوري سلامت

245

93

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز

قطعي

فناوري سلامت

245

93

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تربت حيدريه

قطعي

فناوري سلامت

245

93

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود

قطعي

فناوري سلامت

245

93

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان

قطعي

فناوري سلامت

245

93

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج

قطعي

فناوري سلامت

242

93

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان

قطعي

فناوري سلامت

242

93

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم

قطعي

فناوري سلامت

241

93

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

قطعي

فناوري سلامت

241

93

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهركرد

قطعي

فناوري سلامت

241

93

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي ( وزارت جهاد کشاورزی )

قطعي

فناوري

224

92

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل

قطعي

فناوري فرآوردهاي گياهان دارويي

224

92

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند

قطعي

فناوري سلامت

224

92

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز

قطعي

فناوري مهندسي بافت و سلولهاي بنيادي

224

92

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز

قطعي

گياهان دارويي و طب سنتي

224

92

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

قطعي

فناوري كودكان

224

92

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد

قطعي

فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی

224

92

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني يزد

قطعي

فناوري بيوتكنولوژيك و ژنتيك

220

91

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

قطعي

فناوري تجهيزات پزشكي توانبخشي

220

91

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

قطعي

فناوري تجهيزات دندانپزشكي

216

91

انستيتو پاستور ايران

قطعي

زيست فناوري

216

91

انستيتو پاستور ايران

قطعي

زيست فناوري

216

91

انستيتو پاستور آمل

قطعي

زيست فناوري

216

91

دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...(عج)

قطعي

فناوري اطلاعات

216

91

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز

قطعي

فناوري فرآورده هاي دارويي

216

91

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بابل

قطعي

فناوري سلامت

216

91

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بجنورد

قطعي

فناوري سلامت

216

91

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز

قطعي

فناوري تجهيزات پزشكي

216

91

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

قطعي

فناوري طب سنتي و گياهان دارويي

216

91

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان

قطعي

فناوري سلامت

216

91

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار

قطعي

فناوري سلامت

216

91

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز

قطعي

فناوري اطلاعات

216

91

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان

قطعي

فناوري سلامت

216

91

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه

قطعي

فناوري سلامت

216

91

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

قطعي

فناوري سلامت

216

91

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد

قطعي

فناوري اطلاعات سلامت

216

91

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان

قطعي

فناوري سلامت

202

89

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

اصولي

فناوری دارویی

202

89

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز

قطعي

فناوری اطلاعات

200

88

دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...(عج)

اصولي

زيست فناوري

200

88

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز

قطعي

زیست فناوری علوم پزشکی

198

88

پژوهشگاه رويان

قطعي

زيست فناوري بیوتکنولوژی

198

88

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

اصولي

فناوري اطلاعات سلامت

197

88

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز

قطعي

زيست فناوري دارويي

194

88

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان

قطعي

فناوري مواد و تجهيزات پزشكي

194

88

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان

قطعي

فناوريهاي دارويي

194

88

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان

قطعي

فناوري دارويي

191

87

انستيتو پاستور ايران

اصولي

تولید فرآورده های نوترکیب