مجتمع آموزش عالی سلامت

شماره جلسه

سال

منطقه آمایشی

عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مجتمع

249

94

منطقه 4

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان

خرمشهر

اصولي

مجتمع آموزش عالي سلامت خرمشهر 

249

94

منطقه 4

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان

شادگان

اصولي

مجتمع آموزش عالي سلامت شادگان 

214

90

منطقه 2

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل

پارس آباد

اصولي

مجتمع آموزش عالي پارس آباد

220

91

منطقه 2

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل

مشکین شهر

قطعي

مجتمع آموزش عالي مشكين شهر

242

93

منطقه 2

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل

مغان (گرمي)

اصولي

مجتمع آموزش عالي سلامت مغان 

233

93

منطقه 2

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اروميه

نقده

اصولي

مجتمع آموزش عالي سلامت نقده

249

94

منطقه 2

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اروميه

پيرانشهر

اصولي

مجتمع آموزش عالي سلامت پيرانشهر

257

95

منطقه 7

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان

خمینی شهر

اصولي

مجتمع آموزش عالی سلامت خمینی شهر

242

93

منطقه 4

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز

رامهرمز

اصولي

مجتمع آموزش عالي سلامت رامهرمز

249

94

منطقه 4

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز

مسجد سليمان

اصولي

مجتمع آموزش عالي سلامت مسجد سليمان

249

94

منطقه 4

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز

ايذه

اصولي

مجتمع آموزش عالي سلامت ايذه

249

94

منطقه 4

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز

انديمشك

اصولي

مجتمع آموزش عالي سلامت انديمشك

266

97

منطقه 10

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

شهریار

اصولي

مجتمع آموزش عالی سلامت شهریار

254

95

منطقه 8

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر

نیک شهر

قطعي

مجتمع آموزش عالی سلامت نیکشهر

249

94

منطقه 9

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بجنورد

شيروان

قطعي

مجتمع آموزش عالي سلامت شيروان

250

94

منطقه 9

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند

قائنات

قطعي

مجتمع آموزش عالي سلامت قائن

267

97

منطقه 9

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند

نهبندان

اصولي

مجتمع آموزش عالی سلامت نهبندان

250

94

منطقه 2

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز

اهر

قطعي

مجتمع آموزش عالي سلامت اهر

250

94

منطقه 2

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز

بناب

قطعي

مجتمع آموزش عالي سلامت بناب

250

94

منطقه 2

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز

ميانه

قطعي

مجتمع آموزش عالي سلامت ميانه

257

95

منطقه 2

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز

مرند

قطعي

مجتمع آموزش عالی سلامت مرند

249

94

منطقه 8

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جيرفت

كهنوج

اصولي

مجتمع آموزش عالي سلامت كهنوج

249

94

منطقه 4

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دزفول

شوش دانيال

اصولي

مجتمع آموزش عالي سلامت شوش دانيال 

250

94

منطقه 8

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان

خاش

قطعي

مجتمع آموزش عالي سلامت خاش

258

95

منطقه 8

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان

سراوان

اصولي

مجتمع آموزش عالي سلامت سراوان

250

94

منطقه 10

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

ورامین

قطعي

مجتمع آموزش عالي سلامت ورامين

233

93

منطقه 5

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز

ممسني

قطعي

مجتمع آموزش عالي سلامت ممسني

257

95

منطقه 5

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز

مرودشت

اصولي

مجتمع آموزش عالي سلامت مرودشت

258

95

منطقه 5

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز

نی ریز

اصولي

مجتمع آموزش عالي سلامت نی ریز

253

95

منطقه 3

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كردستان

سقز

اصولي

مجتمع آموزش عالی سلامت سقز

249

94

منطقه 8

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان

بافت

اصولي

مجتمع آموزش عالي سلامت بافت 

253

95

منطقه 3

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه

اسلام آبادغرب

اصولي

مجتمع آموزش عالی سلامت اسلام آباد غرب

250

94

منطقه 1

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان

گنبدكاووس

قطعي

مجتمع آموزش عالي سلامت گنبدكاووس

268

97

منطقه 9

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد

بجستان

اصولي

مجتمع آموزش عالی سلامت بجستان

257

95

منطقه 1

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان

لاهيجان

اصولي

مجتمع آموزش عالي سلامت لاهیجان

258

95

منطقه 1

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان

تالش

اصولي

مجتمع آموزش عالي سلامت تالش

250

94

منطقه 4

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان

دورود

قطعي

مجتمع آموزش عالي سلامت دورود

261

96

منطقه 4

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان

بروجرد

اصولي

مجتمع آموزش عالي سلامت بروجرد

256

95

منطقه 9

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد

خواف

قطعي

مجتمع آموزش عالی سلامت خواف

242

93

منطقه 5

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان

ميناب

اصولي

 مجتمع آموزش عالی سلامت میناب

258

95

منطقه 3

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان

ملایر

اصولي

مجتمع آموزش عالي سلامت ملایر

249

94

منطقه 5

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج

كهگيلويه

اصولي

مجتمع آموزش عالي سلامت كهگيلويه

250

94

منطقه 5

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج

گچساران

قطعي

مجتمع آموزش عالي سلامت گچساران