عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مرکز تحقیقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان

رشت

اصولي

گوارش و كبد

رشت

قطعي

بيماريهاي گوارش و كبد

رشت

قطعي

ارولوژي

رشت

اصولي

عوامل اجتماعي موثر بر سلامت

رشت

قطعي

بيماريهاي التهابي ريه

رشت

قطعي

تروماي جاده اي

رشت

اصولي

غربالگری و پیشگیری از سرطانهای گوارش

رشت

اصولي

بهداشت و محیط زیست

رشت

اصولي

بیماریهای چشم

رشت

اصولي

قلب و عروق

رشت

اصولي

ارتوپدی

رشت

اصولي

علوم اعصاب

رشت

قطعي

بهداشت باروری

رشت

اصولي

آموزش علوم پزشکی

رشت

قطعي

علوم دندانپزشکی

رشت

قطعي

بیماریهای کودکان

رشت

قطعي

سلولی و مولکولی

رشت

قطعي

بیماریهای گوش و حلق و بینی