عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مرکز تحقیقات

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد

گناباد

قطعي

توسعه اجتماعي و ارتقاء سلامت