عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مرکز تحقیقات

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد

مشهد

قطعي

دارويي

مشهد

قطعي

ايمونولوژي

مشهد

قطعي

بيوتكنولوژي

مشهد

قطعي

دندانپزشكي

مشهد

قطعي

نوزادان

مشهد

قطعي

چشم پزشكي

مشهد

اصولي

فيزيك پزشكي

مشهد

اصولي

جراحي سرطان دستگاه گوارش

مشهد

اصولي

پزشكي هسته اي

مشهد

قطعي

سم شناسي پزشكي

مشهد

اصولي

جراحي عروق

مشهد

اصولي

بيماريهاي دهان ، فك و صورت

مشهد

اصولي

سندرم متابوليك

مشهد

قطعي

فارماكولوژيك گياهان دارويي

مشهد

اصولي

دارورساني هدفمند

مشهد

اصولي

مواد دنداني

مشهد

اصولي

سالك جلدي

مشهد

اصولي

علوم شناختي

مشهد

اصولي

سينوس و جراحي آندوسكوپيك

مشهد

اصولي

عوارض پيوند كليه

مشهد

اصولي

ايمني بيمار

مشهد

اصولي

بيماريهاي مزمن انسدادي ريوي

مشهد

اصولي

شبكيه

مشهد

اصولي

قرنيه

مشهد

اصولي

جراحي آندوسكوپيك

مشهد

اصولي

پاتولوژي مولكولي سرطان

مشهد

اصولي

عيوب انكساري چشم

مشهد

قطعي

بيماريهاي ريه

مشهد

قطعي

بيماريهاي روماتيسي

مشهد

اصولي

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

مشهد

قطعي

نانوفناوری

مشهد

قطعي

مقاومت های میکروبی

مشهد

قطعي

ارتوپدی

مشهد

قطعي

التهاب نوروژنتیک

مشهد

قطعي

آلرژی

مشهد

قطعي

جراحی سرطان

مشهد

قطعي

ژنتیک پزشکی

مشهد

قطعي

سرطان

مشهد

اصولي

علوم اعصاب

مشهد

اصولي

روانپزشكي و علوم رفتاري

مشهد

اصولي

مراقبت های پرستاری و مامایی