عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مرکز تحقیقات

 

 

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان

خرم آباد

اصولي

هپاتيت

خرم آباد

اصولي

عوامل اجتماعي موثر بر سلامت

خرم آباد

اصولي

بهداشت تغذيه

خرم آباد

قطعي

داروهای گیاهی

خرم آباد

اصولي

قلب و عروق