عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مرکز تحقیقات

 

 

 

 

 

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه

كرمانشاه

اصولي

توسعه اجتماعي و ارتقاء سلامت

كرمانشاه

قطعي

باروري و ناباروري

كرمانشاه

اصولي

اختلالات خواب

کرمانشاه

اصولي

طب بازساختی

کرمانشاه

اصولي

قلب و عروق

کرمانشاه

قطعي

پیشگیری سوء مصرف مواد

کرمانشاه

قطعي

دارورسانی نانو

کرمانشاه

قطعي

بیولوژی پزشکی

کرمانشاه

قطعي

بیولوژی پزشکی

كرمانشاه

اصولي

دارورساني نانو

كرمانشاه

اصولي

روغن و چربي ها

کرمانشاه

اصولي

بیماریهای عفونی

کرمانشاه

اصولي

تکنولوژی پزشکی

کرمانشاه

قطعي

عوامل محیطی تاثیر گذار بر سلامت