عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مركز تحقيقات

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان

كرمان

قطعي

علوم اعصاب

كرمان

قطعي

فيزيولوژي

كرمان

اصولي

قارچ شناسی و باکتری شناسی پزشکی

كرمان

قطعي

داروهاي گياهي و سنتي

كرمان

قطعي

بيماريهاي دهان و دندان

كرمان

قطعي

فارماسيوتيكس

كرمان

قطعي

ليشمانيوز

كرمان

اصولي

كيست هيداتيد

كرمان

اصولي

مهندسي بهداشت محيط

كرمان

اصولي

عوامل اجتماعي موثر بر سلامت

كرمان

اصولي

غدد و متابوليسم

كرمان

اصولي

قلب و عروق

كرمان

اصولي

گوارش و كبد

كرمان

اصولي

سلولهاي بنيادي

کرمان

اصولي

اندودنتولوژی

کرمان

اصولي

پرستاری

کرمان

اصولي

مراقبت HIV و عفونت های آمیزشی

کرمان

قطعي

بیماریهای عفونی و گرمسیری

کرمان

قطعي

انفورماتیک پزشکی

كرمان

قطعي

مديريت ارائه خدمات سلامت

كرمان

قطعي

مدل سازی در سلامت

کرمان

اصولي

بيماريهاي مغز و اعصاب