عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مركز تحقيقات

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كردستان

سنندج

قطعي

گوارش و كبد

سنندج

قطعي

بهداشت محيط با گرايش آب و موادغذايي

سنندج

قطعي

علوم سلولی و مولکولی

سنندج

قطعي

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

سنندج

اصولي

بیماریهای مشترک بین انسان و دائم (زئونوز)

سنندج

اصولي

علوم اعصاب

سنندج

اصولي

بیماریهای ریه و آلرژی

سنندج

اصولي

سرطان و ایمونولوژی

سنندج

اصولي

بهداشت محيط با گرايش آب و مواد غذايي