عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مرکز تحقیقات

 

 

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم

قم

اصولي

بیماریهای گوارش و کبد

قم

اصولي

سلامت معنوی

قم

قطعي

آلاینده های محیطی

قم

اصولي

سلولی و مولکولی

قم

اصولي

علوم اعصاب