عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مرکز تحقیقات

 

 

 

 

 

 

 

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

قزوین

اصولي

بيماريهاي متابوليك

قزوین

اصولي

رشد زيست فناوري پزشكي

قزوین

اصولي

سلولي و مولكولي

قزوین

اصولي

عوامل اجتماعي موثر بر سلامت

قزوین

اصولي

پيشگيري از بيماريهاي پوسيدگي دندان

قزوین

اصولي

رشد كودكان

قزوین

اصولي

ایمنی محصولات بهداشتی

قزوین

قطعي

سلولی و مولکولی

قزوین

قطعي

بیماریهای متابولیک

قزوین

اصولي

میکروب شناسی پزشکی

قزوین

قطعي

عوامل اجتماعی مرثر بر سلامت