عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مرکز تحقیقات

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فسا

فسا

قطعي

بیماریهای غیرواگیر