دانشگاه

محل استقرار

نوع موافقت

مركز تحقيقات

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

تهران

قطعي

غدد درون ريز و متابوليسم

تهران اصولی

چشم نگاه ( خصوصی )

تهران

قطعي

سل و بيماريهاي ريوي

تهران

قطعي

علوم دندانپزشكي

تهران

قطعي

بيماريهاي كليوي و مجاري ادرار

تهران

قطعي

علوم اعصاب

تهران

قطعي

پوست

تهران

قطعي

گوارش و كبد

تهران

اصولي

طب سنتي در گياهان دارويي

تهران

اصولي

علوم دارويي

تهران

اصولي

قلب و عروق

تهران

اصولي

عفوني اطفال

تهران

اصولي

باروري و ناباروري

تهران

اصولي

ريز فناوري پزشكي (نانوتكنولوژي پزشكي )

تهران

اصولي

مسمومين

تهران

اصولي

علوم رفتاري

تهران

قطعي

غدد درون ريز و متابوليسم

تهران

قطعي

بيولوژي سلولي و مولكولي

تهران

قطعي

 عفوني و گرمسيري

تهران

اصولي

مايكوباكتريولوژي

تهران

اصولي

سرطان

تهران

قطعي

پيشگيري و درمان چاقي

تهران

قطعي

مايكوباكتريولوژي

تهران

قطعي

پيشگيري از بيماريهاي متابوليك

تهران

اصولي

سلامت نوزادان

تهران

اصولي

فيزيوتراپي

تهران

اصولي

ژنوميك

تهران

قطعي

پيشگيري و كنترل دخانيات

تهران

قطعي

پيوند ريه

تهران

اصولي

جراحي اطفال

تهران

اصولي

فيتوشيمي

تهران

اصولي

استروتاكسيسك

تهران

اصولي

بيماريهاي تنفسي كودكان

تهران

اصولي

ويروس شناسي

تهران

اصولي

کاربرد ليزر در پزشكي

تهران

اصولي

مراقبتهاي پزشكي از راه دور

تهران

اصولي

ناهنجاريهاي دنداني فكي

تهران

قطعي

اندودانتيكس

تهران

اصولي

بیماریهای خونی مادرزادی کودکان

تهران

اصولي

پاتولوژي كودكان

تهران

اصولي

استخوان مفاصل و بافت هاي وابسته

تهران

اصولي

سلولهاي بنيادي دستگاه ادراري- تناسلي

تهران

اصولي

نوروبيولوژي

تهران

اصولي

نارسايي مزمن كليه

تهران

اصولي

مهندسي بافت چشم

تهران

قطعي

قلب و عروق

تهران

قطعي

بهداشت باروري و ناباروري

تهران

اصولي

مركز ملي نقشه برداري مغز

تهران

اصولي

بيماريهاي كليه كودكان

تهران

قطعي

جراحي كودكان

تهران

قطعي

تراشه

تهران

اصولي

پيشگيري بيماريهاي زنان

تهران

قطعي

بیماریهای مزمن کلیه

تهران

اصولي

فيزيولوژي غدد درون ريز

تهران

قطعي

اندوکرینولوژی تولید مثل

تهران

اصولي

مامایی و بهداشت باروری

تهران

قطعي

کاربرد لیزر در علوم پزشکی

تهران

قطعي

نوروبیولوژی

تهران

قطعي

پزشکی از راه دور

تهران

قطعي

اعصاب کودکان

تهران

قطعي

سل بالینی و اپیدمیولوژی

تهران

قطعي

بیماریهای تنفسی کودکان

تهران

قطعي

ناهنجاریهای دندانی فک

تهران

قطعي

مهندسی بافت چشم

تهران

قطعي

فیتوشیمی

تهران

قطعي

اپیدمیولوژی بیماریهای چشم

تهران

اصولي

سلولهای بنیادی خون ساز

تهران

اصولي

تعیین کننده های اجتماعی سلامت

تهران

قطعي

اخلاق و حقوق پزشکی

تهران

اصولي

سرطانهای سلولهای خون ساز

تهران

اصولي

بهبود کیفیت مراقبت های ویژه

تهران

اصولي

قاعده جمجمه

تهران

قطعي

نوروفیزیولوژی

تهران

اصولي

گوارش ، کبد و تغذیه کودکان

تهران

اصولي

سل

تهران

قطعي

چشم

تهران

قطعي

عفونی اطفال

تهران

اصولي

طب فیزیکی و توانبخشی

تهران

اصولي

كنترل عوامل زيان آور و محيط و كار

تهران

اصولي

سلامت غذا

تهران

اصولي

بيماريهاي منتقله از آب و غذا

تهران

قطعي

سلولي و مولكولي غدد درون ريز

تهران

اصولي

پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق

تهران

قطعي

طب سنتي و گياهان دارويي

تهران

اصولي

بيماريهاي مزمن  تنفسي

تهران

قطعي

مسمومين

تهران

قطعي

سرطان

تهران

قطعي

علوم دارويي

تهران

اصولي

دندانپزشكي پيشگيري 

تهران

اصولي

علوم پايه و اپيدميولوژي بيماريهاي دستگاه گوارش

تهران

اصولي

فناوري پروتئين

تهران

اصولي

عوامل اجتماعي موثر بر سلامت

تهران

اصولي

اختلالات شنوايي

تهران

اصولي

نوروفيزيولوژي

تهران

اصولي

نقشه برداري مغز

تهران

قطعي

تغذیه در بیماری‌های غدد درون ریز

تهران

اصولي

خون و سرطان محک

تهران

 

دندانپزشکی پیشگیری

تهران

 

فیزیوتراپی

تهران

 

سلامت نوزادان

تهران

قطعي

ارتقاء ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها

تهران

قطعي

بيهوشي

تهران

قطعي

پروتئوميكس

تهران

قطعي

جراحي مغز و اعصاب عملكردي

تهران

قطعي

سلامت مردان و بهداشت باروری

تهران

قطعي

قلب و عروق