عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مرکز تحقیقات

 

 

 

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهركرد

شهرکرد

قطعي

سلولي و مولكولي

شهرکرد

اصولي

عوامل اجتماعي موثر بر سلامت

شهرکرد

قطعي

گياهان دارويي

شهرکرد

اصولي

مدل سازی در سلامت

شهرکرد

اصولي

پرستاری مامایی جامعه نگر

شهرکرد

اصولي

سرطان

شهرکرد

قطعي

بيوشيمي باليني