عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مرکز تحقیقات

 

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زابل

زابل

قطعي

گياهان دارويي

زابل

اصولي

سم شناسی و اعتیاد

زابل

اصولي

گوارش و کبد کودکان