عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مرکز تحقیقات

 

 

 

 

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان

رفسنجان

اصولي

عوامل اجتماعي موثر بر سلامت

رفسنجان

اصولي

مراقبت سالمندي

رفسنجان

اصولي

سلامت پسته

رفسنجان

قطعي

محیط کار

رفسنجان

اصولي

بیماریهای غیر واگیر

رفسنجان

قطعي

ایمونولوژی بیماریهای عفونی

رفسنجان

قطعي

پزشكي مولكولي

رفسنجان

قطعي

فيزيولوژي - فارماكولوژي