عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مرکز تحقیقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز

تبريز

قطعي

علوم كاربردي دارويي

تبريز

قطعي

سل و بيماريهاي ريوي

تبريز

قطعي

مديريت خدمات بهداشتي درماني

تبريز

اصولي

نانوفناوري پزشكي (نانوتكنولوژي پزشكي )

تبريز

قطعي

بيماريهاي گوارش و كبد

تبريز

قطعي

ريز فناوري (نانوتكنولوژي داروئي )

تبريز

قطعي

زيست فناوري

تبريز

قطعي

دانشکده علوم نوین پزشکی

تبريز

قطعي

علوم اعصاب

تبريز

قطعي

ايمونولوژي

تبريز

قطعي

سلولهاي بنيادي

تبريز

قطعي

غدد درون ريز

تبريز

قطعي

روانپزشكي و علوم رفتاري

تبريز

قطعي

نارسايي مزمن كليه

تبريز

قطعي

بيماريهاي عفوني و گرمسيري

تبريز

قطعي

سلامت باروري

تبريز

قطعي

سلامت كودكان

تبريز

اصولي

ایمنی غذا و دارو

تبريز

قطعي

تاریخ و فلسفه پزشکی

تبريز

اصولي

پزشکی مبتنی بر شواهد EBM

تبريز

قطعي

پزشکی مولکولی

تبريز

قطعي

بیماریهای لثه و دندان

تبريز

قطعي

سلولهای بنیادی

تبريز

قطعي

آموزش علوم پزشکی

تبريز

قطعي

طب فیزیکی و توانبخشی

تبريز

اصولي

سلامت و محیط زیست

تبريز

قطعي

روانپزشکی و علوم رفتاری

تبريز

قطعي

ايمونولوژي

تبريز

قطعي

آنالیز دارویی

تبريز

قطعي

مدیریت پیشگیری از مصدومیت های حوادث ترافیکی

تبريز

قطعي

مدیریت پیشگیری از مصدومیت های حوادث ترافیکی

تبريز

قطعي

تغذيه

تبريز

اصولي

استخوان

تبريز

قطعي

قلب و عروق

تبريز

قطعي

هماتولوژي و انكولوژي

تبريز

اصولي

عوامل اجتماعي موثر بر سلامت

تبريز

اصولي

بيماريهاي بافت همبند