عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مرکز تحقیقات

 

 

 

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند

بيرجند

اصولي

سلولی و مولکولی

بيرجند

قطعي

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

بيرجند

اصولي

مسمومیت ها و سوء مصرف مواد

بيرجند

قطعي

بیماریهای عفونی

بيرجند

قطعي

بیماریهای قلب و عروق