عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مركز تحقيقات

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بم

بم

اصولي

بیماری های غیرواگیر