عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مرکز تحقیقات

 

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بجنورد

بجنورد

اصولي

فراورده هاي طبيعي و گياهان دارويي

بجنورد

اصولي

اعتیاد و علوم رفتاری

بجنورد

اصولي

بيماريهاي منتقله