عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مركز تحقيقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

تهران

قطعي

گوش و حلق و بيني

تهران

قطعي

سلولي و مولكولي

تهران

اصولي

سلول های بنیادی و طب بازساختی

تهران

قطعي

علوم دارويي

تهران

اصولي

بيماريهاي عفوني اطفال

تهران

قطعي

چشم پزشكي

تهران

قطعي

بهداشت روان

تهران

اصولي

گوارش و كبد

تهران

اصولي

آسيب شناسي سرطان

تهران

اصولي

مقاومت هاي ميكروبي

تهران

قطعي

طب كار

تهران

قطعي

بيماريهاي گوارش و كبد

تهران

قطعي

غدد درون ریز و متابولیسم

تهران

قطعي

جراحي هاي كم تهاجمي

تهران

قطعي

آسيب شناسي سرطان

تهران

قطعي

مراقبت هاي پرستاري

تهران

قطعي

مديريت بيمارستاني

تهران

اصولي

مديريت اورژانس

تهران

اصولي

درد

تهران

قطعي

سوختگي

تهران

اصولي

اعتياد و رفتارهاي پرخطر

تهران

اصولي

قاعده جمجمه

تهران

اصولي

تكنولوژي بهداشت محيط

تهران

قطعي

بهداشت کار

تهران

اصولي

بیماریهای عصبی ، عضلانی و اسکلتی

تهران

اصولي

بیولوژی پرتو

تهران

اصولي

بیماریهای زنان ( اندومتریوزس )

تهران

قطعي

ایمونولوژی

تهران

قطعي

آموزش علوم پزشکی

تهران

اصولي

علوم اعصاب (نوروساینس)

تهران

اصولي

طب پیشگیری و سلامت جمعیت

تهران

قطعي

علوم مدیریت و اقتصاد سلامت

تهران

قطعي

فیزیولوژی

تهران

اصولي

سوانح و مصدومیت

تهران

اصولي

ارتقاء سلامت

تهران

اصولي

آلودگی هوا

تهران

اصولي

بیوتکنولوژی میکروبی

تهران

اصولي

سلامت معنوی

تهران

قطعي

بازسازی استخوان و مفاصل

تهران

قطعي

کولورکتال

تهران

اصولي

پيشگيري از بيماريهاي قلب و عروق

تهران

اصولي

رشد و نمو كودكان

تهران

اصولي

بیماری های نقض ایمنی ( خصوصی )

تهران

قطعي

توانبخشی

تهران

اصولي

کنترل سرطان

تهران

قطعي

اکوکاردیوگرافی

تهران

قطعي

ریزفناوری در پزشکی