عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مرکز تحقیقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان

اصفهان

اصولي

قلب و عروق

اصفهان

قطعي

غدد درون ريز و متابوليسم

اصفهان

قطعي

علوم رفتاري

اصفهان

قطعي

بيماريهاي قلب و عروق

اصفهان

قطعي

بيماريهاي پوستي و سالك

اصفهان

قطعي

آموزش علوم پزشكي

اصفهان

اصولي

پردازش سيگنالها و تصاوير پزشكي

اصفهان

اصولي

بيماريهاي چشم

اصفهان

اصولي

اختلالات اسکلتی و عضلانی

اصفهان

قطعي

بيماريهاي عفوني و گرمسيري

اصفهان

اصولي

بيوانفورماتيك

اصفهان

اصولي

پيوند كليه

اصفهان

اصولي

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت 

اصفهان

اصولي

سيستم نوين دارورساني

اصفهان

قطعي

علوم اعصاب

اصفهان

قطعي

علوم دارويي

اصفهان

اصولي

بيماريهاي ارثي كودكان

اصفهان

اصولي

سم شناسي باليني

اصفهان

اصولي

پيشگيري از سرطان

اصفهان

اصولي

استئومالاسي و استئوپروز

اصفهان

اصولي

نقص ايمني اكتسابي

اصفهان

اصولي

نارسايي قلب

اصفهان

اصولي

فناوري اطلاعات در امور سلامت

اصفهان

اصولي

تهاجمي قلب و عروق

اصفهان

اصولي

روان تني ( سايكوسوماتيك)

اصفهان

اصولي

بيماريهاي متابوليك كبد

اصفهان

قطعي

مديريت اقتصاد سلامت

اصفهان

قطعي

آب و الکترولیت

اصفهان

قطعي

بیهوشی و مراقبت های ویژه

اصفهان

قطعي

تصویربرداری و پردازش سیگنال

اصفهان

قطعي

عفونت های بیمارستانی

اصفهان

اصولي

قلب کودکان

اصفهان

قطعي

بیماریهای ارثی کودکان

اصفهان

قطعي

مواد دندانی

اصفهان

قطعي

ایمپلنت دندانی

اصفهان

قطعي

آموزش پزشکی

اصفهان

اصولي

بیوسنسور

اصفهان

اصولي

ناهنجاریهای جمجمه ای - صورتی

اصفهان

اصولي

گوارش و كبد

اصفهان

اصولي

پزشکی بازساختی

اصفهان

 

ترمیم زخم

اصفهان

قطعي

امنیت غذایی

اصفهان

قطعي

بازتوانی قلبی

اصفهان

قطعي

بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری

اصفهان

قطعي

پرفشاری خون

اصفهان

قطعي

دندانپزشکی

اصفهان

قطعي

رشد و نمو کودکان

اصفهان

قطعي

فیزیولوژی کاربردی

اصفهان

قطعي

محیط زیست

اصفهان

قطعي

مراقبتهای پرستاری و مامایی