عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مركز تحقيقات

 

 

 

 

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اروميه

اروميه

اصولي

چاقي مادر و كودك

اروميه

اصولي

علوم دارویی تجربی و کاربردی

اروميه

اصولي

خون و انكولوژي

اروميه

اصولي

ساليدتومور(تومورتوپر)

اروميه

قطعي

سلولي و مولكولي

اروميه

قطعي

سلامت مواد غذايي و آشاميدني

اروميه

اصولي

ایمنی بیمار

اروميه

قطعي

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

اروميه

قطعي

نوروفیزیولوژی

اروميه

قطعي

نفرولوژی و پیوند کلیه

اروميه

قطعي

بهداشت باروری

اروميه

قطعي

سالید تومور