عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مركز تحقيقات

دانشگاه علوم پزشكي ارتش

تهران

اصولي

بیومکانیک بالینی و ارگونومی

تهران

اصولي

جراحی و تروما

تهران

اصولي

سم شناسی

تهران

اصولي

بیماری های عفونی

تهران

اصولي

اپیدمیولوژی و پایش سرطان

تهران

اصولي

علوم پرتویی