عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مرکز تحقیقات

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان

همدان

اصولي

مراقبت هاي مادر و كودك (پرستاري و مامايي )

همدان

قطعي

اختلالات رفتاري و سوء مصرف

همدان

اصولي

فيزيولوژي اعصاب

همدان

اصولي

آندومتروآندومتريوزيس

همدان

اصولي

پسورياريس

همدان

اصولي

عوامل اجتماعي موثر بر سلامت

همدان

اصولي

سلامت تغذيه

همدان

اصولي

گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی

همدان

اصولي

ایمپلنت های دندانی

همدان

اصولي

اختلالات شنوایی

همدان

قطعي

فیزیولوژی

همدان

قطعي

ارولوژی و نفرولوژی

همدان

قطعي

فیزیولوژی اعصاب

همدان

اصولي

بهداشت و ایمنی شغلی

همدان

اصولي

اختلالات تکاملی کودکان

همدان

قطعي

دندانپزشکی

همدان

قطعي

علوم بهداشتی

همدان

قطعي

مراقبت های مادر و کودک

همدان

قطعي

بروسلوز

همدان

قطعي

مدل سازی بیماریهای غیرواگیر

همدان

قطعي

پزشکی مولکولی

همدان

قطعي

اختلالات طیف اوتیسم

همدان

قطعي

مراقبت بیماریهای مزمن در منزل