عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مرکز تحقیقات

 

 

دانشگاه شاهد

تهران

اصولي

مراقبت سالمندي

تهران

قطعي

میکروب شناسی مولکولی

تهران

قطعي

نوروفیزیولوژی

تهران

قطعي

کارآزمایی بالینی طب سنتی

تهران

قطعي

تنظيم پاسخهاي ايمني