عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مرکز تحقیقات

 

 

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار

سبزوار

اصولي

سلامت سالمندان

سبزوار

اصولي

لیشمانیوز

سبزوار

اصولی

بیماریهای غیرواگیر

سبزوار

قطعي

سلولی مولکولی