عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مركز تحقيقات

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايلام

ايلام

قطعي

آسيب هاي رواني - اجتماعي

ايلام

قطعي

زیست فناوری و گیاهان دارویی

ايلام

قطعي

میکروب شناسی بالینی

ايلام

اصولي

بیماریهای مشترک انسان و دام