عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مرکز تحقیقات

 

 

 

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراك

اراك

قطعي

تالاسمي

اراك

اصولي

سل و عفوني كودكان

اراك

قطعي

پزشكي مولكولي

اراك

قطعي

سل و بيماريهاي عفوني

اراك

اصولي

طب سنتي و مكمل

اراك

قطعي

غدد و متابوليسم

اراك

قطعي

بیماریهای عفونی کودکان