نام دبير: آقاي دكتر محمدحسین آیتی

تلفن تماس: 81452544

پست الكترونيك دبيرخانه: 

آدرس: شهرك قدس - ميدان صنعت - خ سيماي ايران - وزارت بهداشت - بلوك C - طبقه هشتم